Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Voor dienstverlening van Diadeo mediation en advies gevestigd te Huijbergen.

I. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Cliënt: de contractspartij van Diadeo mediation en advies
b. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins), die Diadeo mediation en advies voor uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
d. Partij(en): de Partijen (of één van hen) die hun geschil door mediation wenst op te lossen.

II. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen
Diadeo Mediation en advies en Cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Overeenkomst
a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Diadeo mediation en advies is aanvaard.

IV. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de Cliënt het Honorarium, vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
b. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. Diadeo mediation en advies is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

V. Betaling
a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Diadeo mediation en advies gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Cliënt.
b. Betaling van declaraties van Diadeo mediation en advies dient – tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld- te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum. Bij overschrijding van een termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd, tenzij de Cliënt een Consument is, in welke een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente (artikel 6:119 BW) verschuldigd is.
c. Indien Diadeo mediation en advies invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim is komen de kosten, vallende op die vordering – ten bedrage van 10 %  met een minimum van € 100,– per openstaande declaratie- ten laste van de Cliënt.

VI Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Diadeo mediation en advies jegens Cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Diadeo mediation en advies beperkt tot een bedrag van € 2.500,–
b. Het inschakelen van derden door Diadeo mediation en advies,  zal steeds plaatsvinden met toestemming van Partijen. Diadeo mediation en advies is echter voor eventuele tekortkomingen  van deze derden niet aansprakelijk.

VII. Geschillen
a.Op alle overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.
b. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dit geschil  worden beslecht door de bevoegde rechter ter standplaats van Diadeo mediation en advies , tenzij dwingend wettelijk een andere rechter is aangewezen dan wel tenzij
Diadeo mediation en advies kiest voor de op grond van de wet bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 54228.